1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetenstudio Paula en een cliënt waarop Voetenstudio Paula deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Inspanningen Voetenstudio Paula

Voetenstudio Paula zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Voetenstudio Paula zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Voetenstudio Paula melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Voetenstudio Paula de volledige kosten voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Voetenstudio Paula de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Voetenstudio Paula moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. 

4. Betaling

Voetenstudio Paula vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Voetenstudio Paula vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met Voetenstudio Paula is betaling in termijnen mogelijk.                                                                                               

5. Personeel in de praktijk
Voetenstudio Paula heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Voetenstudio Paula dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van Voetenstudio Paula niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Voetenstudio Paula.
 

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Voetenstudio Paula vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Voetstudio Paula aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Voetenstudio Paula neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem of op een klantenkaart. Voetenstudio Paula  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voetenstudio Paula zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 

7. Geheimhouding

Voetenstudio Paula is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voetenstudio Paula verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

8. Aansprakelijkheid

Voetenstudio Paula is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Voetenstudio Paula is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Voetenstudio Paula  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. 

9. Garantie

Voetenstudio Paula geeft de cliënt zeven dagen garantie op behandelingen en 14 dagen op producten. Deze garantie vervalt indien:

•   De cliënt andere dan de door Voetenstudio Paula geadviseerde producten heeft gebruikt.

•   De cliënt de adviezen van Voetenstudio Paula niet heeft opgevolgd.

•   De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

•   De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 

10. Beschadiging & diefstal

Voetenstudio Paula  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Voetenstudio Paula meldt diefstal altijd bij de politie. 

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Voetenstudio Paula. Voetenstudio Paula  moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Voetenstudio Paula de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Voetenstudio Paula en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 

 12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Voetenstudio Paula het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen. 

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Voetenstudio Paula en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.